Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Klientów/Podróżnych

 

 1. Jacek Sulewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Turystyczne Sovia Travel Jacek Sulewski” z zakładem głównym pod adresem: ul. Wąska 3, 58 – 116 Nowizna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8821237061, REGON: 891474067, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób korzystających z oferowanych usług turystycznych, zwanych dalej łącznie Klientami/Podróżnymi.
 2. Szanując prawa Klientów/Podróżnychjako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zwaną dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administratorzobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Klientów/Podróżnychdanych osobowych. Wszyscy pracownicy, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  a Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator wdrożył procedury i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z przepisami RODO i Ustawy, dzięki której zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Klientom/Podróżnymjako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Administrator współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Dane osoboweKlientów/Podróżnychprzetwarzane są przez Administratora w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego/Klienta (podjęcia działań przez zawarciem umowy), jak również w celu realizacji umów
  i usług świadczonych przez lub na rzeczOrganizatora.
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Klienta/Podróżnego lub do zawarcia umowyzOrganizatorem.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym,
  w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych sąKlienci/Podróżni tj. osoby, których dane dotyczą. Administrator może też przetwarzać dane pracowników swoichKlientów/Podróżnych na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Klientem/Podróżnym wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów/Podróżnych jest:
 9. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem
  a Klientem/Podróżnym lub do podjęcia działań na żądanie Klienta/Podróżnego przed zawarciem umowy, lub
 10. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 11. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 12. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Klienta/Podróżnego na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 13. Dane osobowe Podróżnych/Klientów co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.W przypadku, w którym dane osobowe byłyby przekazywane do państwa trzeciego Klienci/Podróżni są o tym uprzednio informowani, a Organizator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. W razie braku zastosowania art. 45-47 RODO, przekazanie danych osobowych Klientów/Podróżnych do państwa trzeciego może nastąpić pod warunkiem, że:
 14. Klienci/Podróżni wyrażą wyraźną zgodę na takie przekazanie po uprzednim poinformowaniu o ryzyku, jakie się z tym wiąże, lub
 15. przekazanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Klientów/Podróżnych, lub
 16. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Klientami/Podróżnymi w interesie innego podmiotu (dotyczy to w szczególności osób, w imieniu których umowa zostanie lub została zawarta), lub
 17. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 18. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).
 19. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe Klientów/Podróżnych:
 20. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
 21. firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
 22. firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.
 23. Dane osobowe Klientów/Podróżnychnie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 24. Zgodnie z przepisami RODO Klienci/Podróżni mają prawo do:
 25. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 26. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 27. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 28. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 29. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 30. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 31. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
 32. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 33. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 34. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Jeżeli Klienci/Podróżni chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 15 poniżej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@soviatravel.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Wąska 3, 58 – 116 Nowizna.
 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 4. a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 5. b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 6. c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 7. d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 8. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO.